IBK Hradec Králové

Vítejte na stránkách florbalového klubu
IBK Hradec Králové
www.ibkhk.cz

Příští zápas

TJ Svitavy vs Ženy A

Datum a čas konání: 30.9.2023 19:00
Místo: SH Svitavy

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup nového zboží prostřednictvím e-shopu IBK Hradec Králové (dále jen "IBK HK").

I. Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě IBK HK platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.ibkhk.cz, IBK Hradec Králové, spolek, IČO: 228 37 035, se sídlem Okružní 1109/5, 500 03 Hradec Králové, kontaktní adresa: IBK Hradec Králové, spolek, Nálepkova 1057/2, 500 03 Hradec Králové.

II. Vymezení pojmů

Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své činnosti. Jedná se o dodavatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných dodavatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího.

Učiněním objednávky ze strany kupujícího, potvrzuje kupující, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Objednávku lze měnit, případně zrušit, po předchozí telefonické či emailové domluvě s prodávajícím, která musí být učiněna před expedicí zboží. O expedici zboží je kupující informován emailem. Pro platnost objednávky musí být vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné. Objednávku potvrdí prodávající e-mailem; uvedeným okamžikem je uzavřena kupní smlouva a smluvním stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti v souladu s platnou právní úpravou a těmito obchodními podmínkami, zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a závazek kupujícího uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle ceníků prodávajícího.

Pokud nebude objednávka, u které je zvolen způsob platby převodem na účet, zaplacena kupujícím do 30 dní od data objednávky, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

Pokud nebude objednávka, u které je zvoleno převzetí osobně, převzata kupujícím do 14 dnů od data objednání, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

Pokud nebude vyzvednuta objednávka, u které bylo zvoleno převzetí na zápase/turnaji oddílu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.

Jednotlivé objednávky ověřuje prodávající telefonicky nebo e-mailem, aby vyloučil možnost nepravých objednávek na adresu kupujícího. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek objednané zboží převzít a uhradit za něj kupní cenu.

IV. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách e-shopu IBK HK jsou uváděny jako konečné. Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena dále), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy).

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. V případě, kdy kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

V. Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Pro řádné a včasné doručení je třeba, aby adresa v objednávce byla uvedena přesně a spolu s telefonním číslem. Pro doručení zboží využíváme služeb České pošty a Zásilkovny, dle domluvy.

Pokud nebude uvedeno jinak, zboží zasláno doporučeně na uvedenou adresu. Po domluvě je možné zvolit možnost dodání do vlastních rukou nebo balík na poštu..

Dodací lhůta pro objednané zboží, které je skladem, činí 10 pracovních dní, den objednání v to nepočítaje, od úhrady kupní ceny za zboží v případě platby na účet prodávajícího (není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak, dodací lhůta se vždy řídí zbožím s nejdelší lhůtou dodání).

Prodávající má právo změnit lhůtu pro dodání zboží v závislosti na vnějších okolnostech. O této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího e-mailem, popř. telefonicky, a dohodne s ním náhradní termín pro dodání zboží. Nezastihne-li dopravce kupujícího v místě doručení, provede následující pracovní den druhý pokus o doručení.

V případě doručení otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že byl poškozen i obsah zásilky nebo je zásilka neúplná, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně prodávajícímu, nejdéle však ve lhůtě 3 pracovních dnů, a to e-mailem.

VI. Platební podmínky

Kupní cena zboží se řídí platnými ceníky prodávajícího a cenami uvedenými u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Kupní cena musí být vždy uhrazena před převzetím zboží.

U zboží upraveného dle požadavku zákazníka (potisky dresů) je požadována platba za zboží předem v plné výši, teprve až po přijetí platby na účet prodávajícího dojde k vyřízení objednávky.

Platbu za zboží je možno provést hotově na dobírku nebo bezhotovostní platbou na účet prodávajícího. Při platbě na dobírku je kupní cena za zboží hrazena k rukám kurýra (osoby doručující a předávající zboží). Daňový doklad - faktura na kupní cenu je zaslána elektronicky na zadanou emailovou adresu kupujícího.

Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.

Tyto náklady se stanovují na 150 korun + 10 % z ceny objednaného zboží. Kupující bude po odmítnutí převzetí zboží vyzván prodávajícím emailem a telefonicky k uhrazení těchto nákladů na č. účtu 3241628329/0800, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Pokud na účet nebudou stanovené náklady připsány do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude po kupujícím částka vymáhána.

Pokud kupující požádá znovu o doručení odmítnuté zásilky, expedice se provádí až po platbě předem na účet 3241628329/0800, jako variabilní symbol kupující uvede číslo objednávky. Platba za zboží je navýšena o 150 korun za poštovné a balné.

Cena přepravy, balného a dobírky není součástí kupní ceny a bude připočtena ke kupní ceně. Ceny balného a přepravy pro Českou republiku a Slovensko se řídí Ceníkem České pošty a liší se podle charakteru zásilky.
Orientační ceny:

a) balík do ruky: 129,- Kč

b) balík na poštu: 109- Kč

Při objednávce nadrozměrných předmětů bude cena za poštovné a balné řešena individuálně.

VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba nepodnikatel) má právo dle ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení je povinen kupující učinit písemně a písemné odstoupení poté spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět prodávajícímu na kontaktní adresu: IBK Hradec Králové, Nálepkova 1057/2500 03 Hradec Králové, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pro posouzení dodržení 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je okamžik doručení odstoupení a poté vraceného zboží prodávajícímu. Pro účinné odstoupení musí být zboží vráceno nepoškozené, zabalené v původním obalu, neopotřebené a bez jakýchkoliv známek užívání.

Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Kupující při odstoupení od smlouvy hradí náklady na doručení vráceného zboží prodávajícímu v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm g) zákona č. 89/2012 Sb., stejně jako v případě výměny zboží, kdy je při opětovném doručení účtován poplatek za doručení.

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku personifikovaného zboží či jinak upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů

U zboží vyrobeného na zakázku (potištěné dresy) a z hygienických důvodů u spodního prádla prodávající nevyměňuje velikosti.

VIII. Reklamace

Reklamace se řídí všeobecnými právními předpisy České republiky a občanským zákoníkem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne xx.xxxxx 2020.

IBK Hradec Králové, spolek

Poslední zápas

Ženy A
TJ Centropen Dačice
8:5
Podrobnosti

Události

Žádné nadcházející události.

Tabulka

1. FBC Dobruška 3 24:6 9
2. Aligators Šitbořice 4 16:9 9
3. SK Jihlava 4 21:8 8
4. FBC Kutná Hora 2 14:9 6
5. Ženy A 4 20:22 6
6. FbK Horní Suchá 3 14:15 5
7. Hattrick Brno 3 11:18 5
8. TJ Svitavy 2 4:9 0
9. TJ Centropen Dačice 4 13:26 0
10. Sklo Bohemia Světlá.. 3 10:25 0

Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

28.09.2023 Eliška Mačí (18)
03.10.2023 Aneta Vancová (19)
06.10.2023 Alžběta Chvojková (10)
07.10.2023 Gabriela Joštová (15)
13.10.2023 Tereza Kautská (22)
14.10.2023 Vlasta Tomečková (31)
18.10.2023 Zuzana Šafránková (15)
19.10.2023 Eliška Karalová (9)
21.10.2023 Simona Hemelíková (18)
24.10.2023 Anita Kaplanová (12)

Najdete nás na Facebooku

NemKoCZ s.r.o. - hlavní partner klubu Město Hradec Králové Královéhradecký kraj Český florbal Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výprachtický Uniregen spol. s r.o. Sociální družstvo Znojmo - Hradec Králové EGEM HPI-CZ Nadace ČEZ Autobusová doprava Tomáš Zavadil EXE SPORT s.r.o. SOFAT, s.r.o. Pro-idea s.r.o. AREPO Hradec Králové z.s. Sanasport

Počet návštěv: 47896
Posledních 30 dnů: 772 | Posledních 7 dnů: 191 | Poslední den: 28

© 2023 IBK Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | soukupovap@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne